newsletter fb youtube insta nav-arrow-left nav-arrow-right nav-arrow-long-right nav-arrow-long-left

A városligeti nagyjátszótér elektronikus megfigyelőrendszerére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

I.    AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Adatkezelő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városliget Zrt.)
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
cégjegyzékszám: 01-10-047989; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 24819699-2-42;
honlap: www.ligetbudapest.hu

II. ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Városliget Zrt., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban foglaltaknak, különösen az alábbi jogszabályoknak:
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
•    az European Data Protection Board „Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” című munkaanyaga
•    A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
•    A Városliget Zrt. adatkezelési és adatvédelmi szabályzata
A Városliget Zrt. elkötelezett látogatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Városliget Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Városliget Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésének módjáról, céljáról és elveiről.
A Városliget Zrt. vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a www.ligetbudapest.hu weboldalon.
A Városliget Zrt. jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani, melyről a www.ligetbudapest.hu weboldalon ad tájékoztatást.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása és az azzal összefüggő adatkezelés a Városliget Zrt., mint a városligeti Nagyjátszótér üzemeltetőjének személy, vagyonbiztosításához, a jogsértések észleléséhez, elhárításához, valamint a jogsértő cselekmények bizonyíthatóságához és az esetleges követelések érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdeke alapján történik.

1.    Kamerák által megfigyelt terület
A városligeti Nagyjátszótér területén zártláncú kamerarendszer működik, melyek közvetlen megfigyelést és rögzítést végeznek, hangfelvétel nem készül. A működő kamerákról szóló részletes leírást jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
A megfigyelt területek bejáratánál jól látható helyen elhelyezett piktogram is jelzi a kamerák jelenlétét.
2.    A felvételek tárolásának módja
A rendszer a felvételeket a Városliget Zrt. technikai helyiségeiben lévő adatrögzítőn a felvételek rögzítését követően 10 munkanapig tárolja. A felvételeket a rögzítéstől számított 10 munkanap elteltével a rendszer automatikusan törli, feltéve, hogy azok felhasználására a jogszabályi rendelkezések által megengedett módon nem kerül sor.
A felvételekről biztonsági mentés nem készül, azokat kizárólag az adatrögzítő eszközön beállított felhasználók képesek megtekinteni.
3.    Adatkezelésre vonatkozó szabályok
Jelen adatkezeléssel Érintettek a városligeti Nagyjátszótér látogatói, illetve az ott munkafeladatokat ellátók.
A rögzített képfelvétel, vagy az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az Érintett jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
A kamera által rögzített felvételek megtekintésére, illetőleg másolat készítésére kizárólag az arra jogosultsággal rendelkezők jogosultak. A rögzített felvételekhez történő hozzáférésről minden esetben jegyzőkönyv készül.
A felvételeket az Adatkezelő a II. pontban meghatározott célból, valamint az Adatkezelő partnerei jogainak védelme érdekében használhatja fel. A rögzített felvétel harmadik személynek kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére adható ki.

III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Az adatfeldolgozás célja: A városligeti Nagyjátszótér elhelyezett őrzés-védelmi videómegfigyelő–rendszer működtetése céljából a Városliget Zrt. Adatfeldolgozót vehet igénybe.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő informatikai rendszerei a székhelyén, egyéb, kezelésében lévő intézményekben és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•    kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
•    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
•    változatlansága igazolható (adatintegritás);
•    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintettnek lehetősége van az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni.
Hozzáférési jog: Az Érintettnek az Érintettnek lehetősége van a GDPR 15. cikke szerinti információkhoz kérelemre hozzáférni.
Helyesbítéshez való jog: A helyesbítéshez való jog nem érvényesíthető – fogalmilag kizárt – a rögzített kamerafelvételek vonatkozásában.
Törléshez való jog: Az Adatkezelő nem köteles a felvétel törlésére irányuló kérelmet az adatkezelés időtartamán belül teljesíteni.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az az Érintett, akinek jogai gyakorlása érdekében szüksége van a felvételre, kérelmezheti, hogy az Adatkezelő a felvételt ne törölje. A kérelem teljesítéséhez a jogos érdek igazolása szükséges. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Jogai érvényesítésével, illetve észrevételeivel kapcsolatban keresse a Városliget Zrt. Ügyfélszolgálatát az ugyfelszolgalat@ligetbudapest.hu e-mail címen.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


1.    számú melléklet Tájékoztatás a városligeti Nagyjátszótéren található kamerákról


SORSZÁM    KAMERA HELYE    MEGFIGYELT TERÜLET, BERENDEZÉS    MEGFIGYELÉS MÓDJA    MEGFIGYELÉS CÉLJA
1.    I19 illemhely    beltéri, bejárat,beléptető    Rögzített    vagyonvédelem
2.    I19 illemhely    beltéri, bejárati ajtó    Rögzített    vagyonvédelem
3.    I19 illemhely    kültéri,mozgássérült, beléptető    Rögzített    vagyonvédelem
4.    I19 illemhely    kültéri játszótér,bal oldali játékszer,(mászóka)    Rögzített    élet és vagyonvédelem
5.    I19 illemhely    kültéri, játszótér,”hőlégballon”     Rögzített    élet és vagyonvédelem
6.    I19 illemhely    kültéri, játszótér,”job oldali játékszer(mászóka)    Rögzített    élet és vagyonvédelem
7.    E2    kültéri,játszótér, bal oldali játékszer (mászóka)    Rögzített   
élet és vagyonvédelem
8.    E2    kültéri,játszótér,jobb oldali játékszer (mászóka)    Rögzített   
élet és vagyonvédelem
9.    E2    kültéri, (sportpályák felőli oldala), fedetlen előtér   
Rögzített    vagyonvédelem
10.    E2    beltéri, (játszótér felőli oldala), fedetlen előtér    Rögzített     vagyonvédelem
11.    E2    beltéri, vendégtér    Rögzített    vagyonvédelem