newsletter fb youtube insta nav-arrow-left nav-arrow-right nav-arrow-long-right nav-arrow-long-left

A városligeti nagyjátszótér elektronikus megfigyelőrendszerére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

I.    AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Adatkezelő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városliget Zrt.)
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
cégjegyzékszám: 01-10-047989; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 24819699-2-42;
honlap: www.ligetbudapest.hu

II. ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Városliget Zrt., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban foglaltaknak, különösen az alábbi jogszabályoknak:
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
•    az European Data Protection Board „Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” című munkaanyaga
•    A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
•    A Városliget Zrt. adatkezelési és adatvédelmi szabályzata
A Városliget Zrt. elkötelezett látogatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Városliget Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Városliget Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésének módjáról, céljáról és elveiről.
A Városliget Zrt. vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a www.ligetbudapest.hu weboldalon.
A Városliget Zrt. jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani, melyről a www.ligetbudapest.hu weboldalon ad tájékoztatást.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása és az azzal összefüggő adatkezelés a Városliget Zrt., mint a városligeti Nagyjátszótér üzemeltetőjének személy, vagyonbiztosításához, a jogsértések észleléséhez, elhárításához, valamint a jogsértő cselekmények bizonyíthatóságához és az esetleges követelések érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdeke alapján történik.

1.    Kamerák által megfigyelt terület
A városligeti Nagyjátszótér területén zártláncú kamerarendszer működik, melyek közvetlen megfigyelést és rögzítést végeznek, hangfelvétel nem készül. A működő kamerákról szóló részletes leírást jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
A megfigyelt területek bejáratánál jól látható helyen elhelyezett piktogram is jelzi a kamerák jelenlétét.
2.    A felvételek tárolásának módja
A rendszer a felvételeket a Városliget Zrt. technikai helyiségeiben lévő adatrögzítőn a felvételek rögzítését követően 10 munkanapig tárolja. A felvételeket a rögzítéstől számított 10 munkanap elteltével a rendszer automatikusan törli, feltéve, hogy azok felhasználására a jogszabályi rendelkezések által megengedett módon nem kerül sor.
A felvételekről biztonsági mentés nem készül, azokat kizárólag az adatrögzítő eszközön beállított felhasználók képesek megtekinteni.
3.    Adatkezelésre vonatkozó szabályok
Jelen adatkezeléssel Érintettek a városligeti Nagyjátszótér látogatói, illetve az ott munkafeladatokat ellátók.
A rögzített képfelvétel, vagy az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az Érintett jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
A kamera által rögzített felvételek megtekintésére, illetőleg másolat készítésére kizárólag az arra jogosultsággal rendelkezők jogosultak. A rögzített felvételekhez történő hozzáférésről minden esetben jegyzőkönyv készül.
A felvételeket az Adatkezelő a II. pontban meghatározott célból, valamint az Adatkezelő partnerei jogainak védelme érdekében használhatja fel. A rögzített felvétel harmadik személynek kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére adható ki.

III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Az adatfeldolgozás célja: A városligeti Nagyjátszótér elhelyezett őrzés-védelmi videómegfigyelő–rendszer működtetése céljából a Városliget Zrt. Adatfeldolgozót vehet igénybe.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő informatikai rendszerei a székhelyén, egyéb, kezelésében lévő intézményekben és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•    kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
•    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
•    változatlansága igazolható (adatintegritás);
•    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintettnek lehetősége van az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni.
Hozzáférési jog: Az Érintettnek az Érintettnek lehetősége van a GDPR 15. cikke szerinti információkhoz kérelemre hozzáférni.
Helyesbítéshez való jog: A helyesbítéshez való jog nem érvényesíthető – fogalmilag kizárt – a rögzített kamerafelvételek vonatkozásában.
Törléshez való jog: Az Adatkezelő nem köteles a felvétel törlésére irányuló kérelmet az adatkezelés időtartamán belül teljesíteni.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az az Érintett, akinek jogai gyakorlása érdekében szüksége van a felvételre, kérelmezheti, hogy az Adatkezelő a felvételt ne törölje. A kérelem teljesítéséhez a jogos érdek igazolása szükséges. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Jogai érvényesítésével, illetve észrevételeivel kapcsolatban keresse a Városliget Zrt. Ügyfélszolgálatát az ugyfelszolgalat@ligetbudapest.hu e-mail címen.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


1.    számú melléklet Tájékoztatás a városligeti Nagyjátszótéren található kamerákról


SORSZÁM    KAMERA HELYE    MEGFIGYELT TERÜLET, BERENDEZÉS    MEGFIGYELÉS MÓDJA    MEGFIGYELÉS CÉLJA
1.    I19 illemhely    beltéri, bejárat,beléptető    Rögzített    vagyonvédelem
2.    I19 illemhely    beltéri, bejárati ajtó    Rögzített    vagyonvédelem
3.    I19 illemhely    kültéri,mozgássérült, beléptető    Rögzített    vagyonvédelem
4.    I19 illemhely    kültéri játszótér,bal oldali játékszer,(mászóka)    Rögzített    élet és vagyonvédelem
5.    I19 illemhely    kültéri, játszótér,”hőlégballon”     Rögzített    élet és vagyonvédelem
6.    I19 illemhely    kültéri, játszótér,”job oldali játékszer(mászóka)    Rögzített    élet és vagyonvédelem
7.    E2    kültéri,játszótér, bal oldali játékszer (mászóka)    Rögzített   
élet és vagyonvédelem
8.    E2    kültéri,játszótér,jobb oldali játékszer (mászóka)    Rögzített   
élet és vagyonvédelem
9.    E2    kültéri, (sportpályák felőli oldala), fedetlen előtér   
Rögzített    vagyonvédelem
10.    E2    beltéri, (játszótér felőli oldala), fedetlen előtér    Rögzített     vagyonvédelem
11.    E2    beltéri, vendégtér    Rögzített    vagyonvédelem


INFORMATION ON DATA PROCESSING IN CONNECTION WITH THE ELECTRONIC SURVEILLANCE SYSTEM AT THE MAIN BIG PLAYGROUND IN THE CITY PARK (VÁROSLIGET)

I. DATA CONTROLLER

Controller: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (City Park Real Estate Development Private Limited Company, hereinafter referred to as Városliget Ltd.)
Registered seat: 1146 Budapest, Dózsa György út 41
Company registration number: 01-10-047989; registered by the Metropolitan Court, acting as Court of Registration
Tax number: 24819699-2-42
Website: www.ligetbudapest.hu

II. DATA PROTECTION DIRECTIVES APPLIED, LAWFULNESS OF PROCESSING
As controller, Városliget Ltd. assumes the obligation that all data processing relating to the activity complies with the present information notice, regulations in effect in Hungary, as well as European Union regulations, in particular
•    Act CXII of 2011 on informational self-determination and freedom of information
•    Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR);
•    Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices issued by the European Data Protection Board ;
•    Act CXXXIII of 2005 on security services and the Activities of private investigators
•    Városliget Ltd. data processing and data protection regulation.
In order to protect the personal data of its clients, partners and visitors, Városliget Ltd. regards it as being of paramount importance to respect the right to informational self-determination of data subjects. Városliget Ltd. confidentially handles personal data and adopts security, technical and organisational measures required to guarantee the protection of the data.   
Városliget Ltd. agrees to publish clear, explicit and awareness-raising information prior to recording and registering any personal data if it provides information in connection with the mode, purpose and principles of processing the personal data.     
Information in connection with data processing issued by Városliget Ltd. is continuously accessible on the website www.ligetbudapest.hu.
Városliget Ltd. has the right to unilaterally amend the information on data processing by providing information on this on the website www.ligetbudapest.hu.

LAWFULNESS OF PROCESSING:
Városliget Ltd., the operator of the Main Playground in the City Park, uses the electronic surveillance system and undertakes the related processing activity based on its rightful interests to protect persons and property as well as detect and prevent unlawful acts, prove unlawful acts and enforce any possible claims.   
1.    Area under camera surveillance
A closed-circuit camera system operates in the area of the Main Playground in the City Park, which performs direct surveillance and makes recordings without recording audio input. See Annex 1 to the present information notice for detailed information on the cameras in operation.    
There is also a pictogram warning of the cameras clearly displayed at the entrance to the areas under surveillance.   
2.    Mode of the storage of recordings
Recordings made by the system are stored on the data recorders located on the technical premises of Városliget Ltd. for 10 workdays after the recordings were made. The system automatically erases the recordings on the data recorder after 10 workdays following the recording date, providing that they were not used in the manner authorised by law.    
A backup is not made of the recordings; they may be accessed by the users authorised to use the data recorder.   
3.    Regulations regarding processing
Persons visiting the Main Playground in the City Park and persons working in the area are the data subjects of the present processing activity.
The images recorded and the personal data recorded may only be used within the framework of criminal proceedings and other official procedure launched in connection with criminal acts or violation of rules committed at the site of the recording in order to identify a wanted person or object, establish the lawfulness of measures taken in administrative procedures and in order for the data subjects to exercise their rights.       
Only authorised users have the right to inspect and make a copy of the images recorded by the camera. A report is compiled in connection with access to the recordings in every case.
The controller may use the recordings for the purpose specified in section II and to protect the rights of its partners. The recordings made may only be disclosed to any third party pursuant to the request made by the court of another authority.

III. PROCESSORS
Purpose of data processing: Városliget Ltd. may use processors to operate the security video surveillance system installed in the area of the Main Playground in the City Park.

VI. MODE OF STORAGE OF PERSONAL DATA, PROCESSING SECURITY
The IT systems used by the controller are located at its registered seat as well as in other institutions it manages and on the premises of its processors.  
The controller and the processor select and operate IT equipment used to operate the electronic surveillance system in a manner that the data processed
•    is solely accessible to the persons authorised (availability);
•    its authentication is ensured (authenticity);
•    its integrity is verifiable (data integrity);
•    is protected against unauthorised access (confidentiality).
By taking appropriate measures the data is protected especially against unauthorised access, alteration, transmission, public disclosure, accidental destruction, breach and inaccessibility ensuing from changes to the technology used.

VII. RIGHTS OF DATA SUBJECTS
Right to be informed: Data subjects have the right to request information in connection with data processing.
Right of access: Data subjects have right of access as specified in Article 15 of GDPR.
Right to rectification: There is no right to rectification in connection with the camera recordings made, is ruled out by definition.
Right to erasure: Data subjects are not required to submit a request to erase the recording in the period of processing.
Right to restrict processing: Data subjects that need the recordings to exercise their rights may request the processor to not erase the recording. Rightful rights need to be proven to satisfy the request. Personal data thereby blocked may only be processed until the purpose of processing prohibiting the erasure of the personal data is valid.   

VIII. OPPORTUNITIES FOR LEGAL ENFORCEMENT

Please contact the Customer Service of Városliget Ltd. via the email address ugyfelszolgalat@ligetbudapest.hu in connection with enforcing your rights and observations.
Data subjects may turn to the court in the case of violation of rights. The court proceeds without delay in the case.  
You may lodge a complaint to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information:
Name: Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Registered seat: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postal address: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (01) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Website: http://www.naih.hu

Annex 1: Information on the cameras installed on the Main Playground

No.    Location    Area, structure under surveillance    Mode of surveillance    Purpose of surveillance
1.    I19 toilet block    indoor, entrance, entrance gate    Fixed    Property protection
2.    I19 toilet block    indoor, entrance    Fixed    Property protection
3.    I19 toilet block    outdoor, disability entrance    Fixed    Property protection
4.    I19 toilet block    outdoor, playground, feature on the left (climbing frame)    Fixed    Life and property protection
5.    I19 toilet block    outdoor, playground,  ‘hot air balloon’     Fixed    Life and property protection
6.    I19 toilet block    outdoor, playground, feature on the right (climbing frame)    Fixed    Life and property protection
7.    E2    outdoor, playground, feature on the left (climbing frame)     Fixed   
Life and property protection
8.    E2    outdoor, playground, feature on the right (climbing frame)     Fixed   
Life and property protection
9.    E2    outdoor, (on the side of the sports grounds), uncovered foreground   
Fixed    Property protection
10.    E2    indoor, (on the side of the playground), uncovered foreground    Fixed    Property protection
11.    E2    indoor, guest area    Fixed    Property protection